Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

A Cartoon Network webhely használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket. A webhelyre történő belépéssel és annak használatával vállalja, hogy ezeket a felhasználási feltételeket betartja. Ha nem ért egyet az alábbi felhasználási feltételekkel, ne használja a webhelyet. A webhelyet a Turner Broadcasting System Europe Limited (“TBSEL”vagy “mi”) működteti. A TBSEL fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa, megváltoztassa vagy más módon aktualizálja a felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételekben az ön jogait érintő változásokat a változás első hetében a honlap kezdő oldalán jelezni fogjuk. Ezen felül javasoljuk, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen nézze meg, hogy annak tartalmával és az esetleges változásokkal mindig tisztában legyen. Ha ilyen módosításról, változtatásról vagy aktualizálásról szólóbejelentés után a szolgáltatást tovább használja, azzal az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A TBSEL fenntartja magának a jogot, hogy megvonja a hozzáférést, ha úgy gondolja, az illető nem tartotta be ezeket a felhasználási feltételeket.

VÉDJEGYEK, SZERZŐI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A webhelyet a TBSEL (Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom) tartja fenn és működteti. Telefonszámunk: +44 20 7693 1000. A webhelyen minden anyag, így többek között a szövegek, képek, ábrák, hanganyagok és videoanyagok is szerzői jogi, védjegy és más szellemi tulajdonjogi oltalom alatt állnak, a jogtulajdonos a TBSEL vagy a TBSEL számára engedélyt adóharmadik fél. A cartoonnetwork.hu és a TBSEL tulajdonában levő, általa üzemeltett, licenszelt vagy engedményezett más webhely anyagát kizárólag személyi és nem üzleti célúfelhasználásra szolgáltatja. Ezeket az anyagokat másolni, sokszorosítani, újra közölni, feltölteni, kiposztolni, továbbküldeni vagy bármilyen módon terjeszteni, az e-mail és egyéb elektronikus eszközöket is beleértve, tilos. A tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül az anyagok módosítása, más webhelyen vagy hálózatba kötött számítógépes környezetben történő használata vagy az anyagok személyes jellegű, nem üzletszerű felhasználáson túlmenő használata a szerzői jogok, védjegyek és más szellemi tulajdonjogok megsértését jelenti és tilos.

HIVATKOZÁSOK

A webhely tartalmazhat más webhelyekre („hivatkozott webhelyek”) mutatóhivatkozásokat. A hivatkozott webhelyek elérhetővététele az Ön kényelmét szolgálja, azokat Ön a saját felelősségére látogathatja meg. A TBSL nem felelős a hivatkozott webhelyek tartalmáért, függetlenül attól, hogy kapcsolata van-e a webhelyek szponzoraival. A TBSEL semmi esetre sem adja támogatását a hivatkozott webhelyeknek.

KÜLDEMÉNYEK

Az e-mailek, megjegyzések, üzenőtábla, ötletek, javaslatok, koncepciók és más beküldött anyagok világszerte a TBSEL tulajdonábamennek át. A TBSEL jogosult az adatvédelmi szabályzattal összhangban az anyagok vagy bármely részük mindenféle korlátozás nélküli használatára akár már ismert, akár ezután létrejövő médiában. Anyag beküldésekor, akár személyesen akár megbízott útján történik, belegyezését adja, hogy a TBSEL jogában áll azt vagy bármely elemét publikálni vagy bármilyen más módon használni, a promóciós és reklám célokat is beleértve.
A TBSEL webhely használatával egyidejűleg vállalja, hogy nem küld és más módon sem tesz közzéolyan tartalmat, amely: (a) rágalmaz, rossz hírnevet kelt, becsületsértő, mások magánügyeibe beavatkozó, illetve obszcén, pornográf, sértő vagy fenyegető jellegű;(b) valamely személy vagy jogi személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát sérti, ideértve többek között mások szerzői jogait és védjegyekre vonatkozójogait is;(c) jogszabályba ütközik;(d) jogellenes tevékenységre hív fel;vagy (e) pénzügyi forrásokat, illetőleg árukat vagy szolgáltatásokat reklámoz, vagy azok igénybevételére hív fel.
A TBSEL felülvizsgálhat, szerkeszthet, törölhet vagy visszautasíthatja a közzétételét minden olyan dolognak, ami saját megítélése szerint nem felel meg a felhasználási feltételeknek vagy ami sértő, illegális vagy mások jogait sérti, káros vagy veszélyezteti mások biztonságát. Tudatában van, hogy a TBSEL jogában áll bármikor bármilyen információt kiadni (a webhelyen információt vagy anyagokat közzétevő személy személyazonosságát is beleértve) a törvények, szabályozások betartása érdekében vagy jogos kormányzati kérésre. Ide tartozhat többek között az illegális tevékenység vagy illegális tevékenységre felbujtótevékenység gyanújával végzett nyomozás, törvényes bírósági végzés vagy idézés. Ezen felül kiadhatunk önről bármilyen információt (és ezennel erre felhatalmaz bennünket) a bűnüldöző szervek vagy más kormányzati tisztviselők részére, ha azt szükségesnek vagy helyénvalónak látjuk esetleges bűnügyek vagy más tevékenységek nyomozása vagy felderítése kapcsán, különösen, ha azok személyi sérülést vagy mások biztonságát is érintik.
Ön vállalja, hogy kártalanítja a TBSEL vállalatot, annak munkatársait, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit, forgalmazóit és kapcsolt vállalkozásait mindennemű harmadik fél általi olyan igény, követelés, tartozás és költség tekintetében, ideértve a jogi képviselet indokolt díjait is, amely az előzőekben rögzített feltételek, nyilatkozatok és garanciák Ön általi megszegéséből erednek.

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A webhelyen találhatóanyagokat a webhely szolgáltatására vonatkozóbármiféle garancia nélkül jelenlegi állapotukban nyújtjuk. Sem a TBSEL, sem társult, sem semmilyen kapcsolódójogi személy, sem a létrehozásában, elkészítésében terjesztésésben résztvevő személyek nem garantálják, hogy az anyagok funkciói folyamatosan vagy hibamentesen rendelkezésre állnak, hogy a hibákat kijavítják, hogy a TBSEL vagy a tárolószerver vírusoktól és más káros komponensektől mentes. A webhelyen olvashatóanyagok kizárólag szórakoztatási és reklám célokat szolgálnak. A TBSEL nem garantál és nem tesz semmiféle állítást a webhely anyagainak használatára vagy a használat eredményére vonatkozóan azok helytállósága, pontossága, megbízhatósága tekintetében vagy bármilyen más tekintetben.
A felhasználókifejezetten elfogadja, hogy –a TBSEL hanyagságából bekövetkező halálesetet vagy személyi sérülést kivéve –sem a TBSL, sem a vele együttműködő vagy vele kapcsolatban állószemélyek vagy szervezetek, sem azok alkalmazottai, ügynökei, sem a webhely létrehozásában, készítésében és terjesztésében részt vevő személyek vagy szervezetek nem tartoznak felelősséggel egyetlen személynek vagy szervezetnek sem a webhely használatából eredő esetleges károkért vagy veszteségekért. Például a fentiek általános érvényét nem érintve a TBSEL, illetve a vele kapcsolatban állószemélyek és szervezetek nem tartoznak felelősséggel a weboldalon szereplő adatok, információk, vélemények vagy más anyagok felhasználásából, vagy az azokra valótámaszkodásból eredő, vagy hibás működéssel, hibákkal, mulasztásokkal, üzemszünettel, törlődéssel, üzemelés lelassulásával, számítógépes vírussal, lopással, megsemmisüléssel vagy jogosulatlan behatolással kapcsolatos igényekkel kapcsolatban. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TBSL nem felelős más előfizetők vagy harmadik felek semmilyen rágalmazó, sértő vagy jogellenes cselekedetéért.

JOGI KÉRDÉSEK

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Cartoon Network webhely anyagai kizárólagosan szórakoztatási, valamint Európában, gyarmatain, védnöksége alatti területein elérhető programok és egyéb termékek reklámozására szolgálnak. A webhelyet a TBSEL működteti és tartja fenn londoni irodáiból. A TBSL nem tesz semmiféle állítást arra vonatkozólag, hogy a webhely anyagai helyénvalók vagy használatra alkalmasak-e más helyről. A webhelyet más helyről elérő felhasználók azt kizárólag saját kezdeményezésükre teszik és a helyi vonatkozótörvények betartása amennyiben vannak, saját felelősségük.

A felhasználási feltételek értelmezésére és érvényre juttatására Anglia és Wales jogrendje az irányadó. A TBSL, Ön vagy mások részéről a felhasználási feltételek érvényre jutattására irányulóeljárásban vagy a webhellyel kapcsolatos bármely ügyben kizárólagosan Anglia és Wales bíróságai az illetékesek. Ha e megállapodás bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, vagy bármilyen okból végrehajthatatlan, akkor a kérdéses rendelkezést e megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, amely elválasztás nem érinti a fennmaradórendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Ez a megállapodás a benne foglalt ügyben a felek közötti megállapodás egészét jelenti, módosítani csak írásban lehet a TBSEL aláírásával.